In 2014 werden de MiFID-gedragsregels toepasselijk verklaard op de verzekeringssector. De IDD-richtlijn, zoals omgezet in de wet van 6 december 2018 (hierna “IDD-wet”, bouwt hierop verder en legt verder uit welke gedragsregels en informatieverplichtingen de verzekeringsdistributeurs moeten naleven.

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van deze regels en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

Algemene informatie over ons kantoor

 • Handelsnaam/vennootschapsnaam: KOVRD
 • Rechtsvorm: BV
 • Maatschappelijke zetel: Brugsesteenweg 543, 8520 Kuurne
 • Bevoegde ondernemingsrechtbank: RPR Kortrijk
 • Ondernemingsnummer: 0870.827.693
 • Telefoon: 056 74 53 82
 • Mail: info@kovrd.be

Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 063416 in het register van de verzekeringstussenpersonen. U kan het(/de) register(s) raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres:

AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
tel. +32(0)2 220.52.11
fax. +32(0)2 220 52 75

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.

Assurmifid

1. Verplichting tot naleving van de Assurmifid gedragsregels

Ons kantoor is gebonden door de AssurMiFID-gedragsregels. In dit kader geven we u volgende informatie mee.

2. Aangeboden diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Meer concreet bieden wij volgende verzekeringen aan:

 • Ongevallen (1);
 • Ziekte (2);
 • voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel (3);
 • vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen (7);
 • brand en natuurevenementen (8);
 • andere schade aan goederen (9);
 • BA motorrijtuigen (10);
 • algemene BA (13);
 • krediet (14);
 • rechtsbijstand (17);
 • hulpverlening (18);
 • levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en
 • geboorteverzekeringen (21);
 • leven, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen (23);
 • kapitalisatieverrichtingen (26)

3. Beleid inzake belangenconflicten

In het licht van de AssurMiFID-reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid. Meer informatie over hoe ons kantoor hier invulling aan geeft, kan u hieronder terugvinden.

Belangenconflictenbeleid

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • Winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;
 • Hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Ons kantoor ontvangt van een andere persoon dan de cliënt een voordeel in verband met de aan de cliënt verleende verzekeringsbemiddelingsdienst, in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan provisies of vergoedingen die normaal voor deze dienst in rekening worden gebracht.
Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • Een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;
 • Een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;
 • Een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;
 • Een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de gedragsregels;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
 • Een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

4. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor bijkomende inlichtingen of vragen contacteer ons kantoor.

5. Duurzaamheid

Op dit moment integreren wij zo goed als mogelijk de duurzaamheidsrisico’s in ons advies inzake verzekeringen met beleggingscomponent. De duurzaamheidsrisico’s zijn alle gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken. Wij houden rekening met deze duurzaamheidsrisico’s in die zin dat wij de informatie van de verzekeringsmaatschappij in dat verband ter beschikking stellen van de klant.

We houden in ons advies betreffende verzekeringen met beleggingscomponent geen rekening met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. De duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, de eerbiediging van de mensenrechten, de bestrijding van corruptie en van omkoping. Reden hiervoor is dat we nog niet over de nodige informatie kunnen beschikken nu de wetgeving terzake nog niet volledig is uitgerold.
In ons vergoedingsbeleid wordt geen vergoeding toegekend die een belangrijk negatief effect heeft op duurzaamheidsrisico’s.

6. GDPR

We gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen op onze website om de inhoud en de weergave van de website te verbeteren. Lees deze verklaring zorgvuldig door voor meer informatie over de gegevens die wij verzamelen door middel van cookies wanneer u deze Site gebruikt.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze Privacyverklaring behandelt de informatie die we verzamelen op onze website en bij onze activiteiten. Hierin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken.
Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

7. Disclaimer

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. KOVRD levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal KOVRD de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. KOVRD kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. KOVRD geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. KOVRD kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

KOVRD verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

8. Reclame

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en, (iii) ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.
Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.
Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.