Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van jouw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de General Data Protection Regulation van 27 april 2016 (hierna de ‘GDPR’).

Via deze privacyverklaring willen we je duidelijkheid geven over:

  • Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking (DEEL I)
  • Welke verwerkingen wij juist doen (DEEL II)
  • Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III)

Je wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten. Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds contact opnemen met ons kantoor.

Onze kantoorgegevens:

  • KOVRD BV
  • Brugsesteenweg 543, 8520 Kuurne
  • Mail: info@kovrd.be
  • Telefoonnummer: 056 74 53 82

DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke

Wij nemen jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit vormt aldus ons algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is KOVRD, Brugsesteenweg 543, 8520 Kuurne ingeschreven in het KBO met nummer 0870.827.693.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan je steeds contact opnemen met ons kantoor. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij je vragen je te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

DEEL II. Welke verwerkingen doen wij juist?

Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over jou wanneer je als klant op onze bemiddelingsdiensten inzake financiële producten een beroep doet of wanneer je op een andere manier met ons contact opneemt. Ben je leverancier, dan worden jouw gegevens of deze van jouw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden jouw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij jouw gegevens met de bedoeling jou onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over jou verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op jouw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de producten of diensten waarvoor je op ons beroep doet, zoals jouw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op jouw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over jouw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer je onze papieren formulieren invult als wanneer je dat elektronisch doet.

Als je onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover je meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor bemiddelingsdiensten in financiële producten, direct marketing (om je te informeren over de diensten die wij aanbieden), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om je in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons?

In beginsel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met jou hebben als gevolg van jouw opdracht en het contract dat wij met jou sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen. Als wij jouw e-mailgegevens willen gebruiken om jou commerciële berichten toe te sturen, zullen wij jou, in de mate dat je geen klant bent, steeds voorafgaandelijk toestemming hiervoor vragen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze worden tevens meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappijen waarbij je via onze bemiddeling een verzekeringspolis afsluit.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over jou door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Worden jouw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de GDPR voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met KOVRD via info@kovrd.be.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat jouw dossier of relatie actief is en na het einde van onze overeenkomst gedurende de termijn die de regelgever oplegt of die noodzakelijk is in het belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

Hebben we jouw gegevens bekomen of worden deze uitsluitend verwerkt in het kader van direct marketing dan bewaren we jouw gegevens gedurende 2 jaar.

Deel III. Jouw rechten

Als wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met KOVRD via info@kovrd.be.

Je kan de gegevens die wij over jou verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij KOVRD via info@kovrd.be, met een bewijs van jouw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Klachten

Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).